IP-strategi med IP-check eller innovationscheck

Vi hjälper tillväxtbolag och startups att ta fram strategi och process för hantering av immateriella tillgångar. Finansiering av projekt kan till exempel ske med hjälp av Innovativa startups utlysning samt IP- eller innovationscheckar från Vinnova. Medlen ger små och medelstora tillväxtföretag möjlighet att köpa extern strategisk rådgivning för att ta fram en strategi för att slydda företagets nya lösning.

Målet är att företaget efter projektets avslut ska ha en strategi som tydligt visar vilka immateriella tillgångar företaget bygger sitt värdeskapande och konkurrens på, samt hur de immateriella tillgångarna ska utvecklas och användas för innovativt värdeskapande och stärkt konkurrenskraft. Checkarna söks via Vinnova eller samarbetspartners så som Almi Företagspartner, IUC Sverige och Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige.

IP-strategi baserad på immateriella tillgångar

Traditionellt har immateriella rättigheter (IP) betraktats som juridiska verktyg vars huvudsakliga värde består i att defensivt hindra konkurrenter från att kopiera funktionalitet och utformning relaterat till företagets produkter. De olika typerna av immateriella rättigheter har ofta hanterats isolerat såväl från varandra som från företagets övriga verksamhet.

Affärsdriven IP-strategi utgår från en bredare syn på immateriella rättigheters potential som affärsstrategiska verktyg för att stärka ett företags konkurrenskraft. Utöver det traditionella produktorienterade perspektivet, tar en modern affärsdriven IP-strategi hänsyn till konkurrenskraften i företagets produktion/ distributionskedja samt behovet av långsiktiga strategiska IP-positioner i relation till framtida teknikplattformar och marknader.

En fullt utvecklad affärsdriven IP-strategi tydliggör de affärsstrategiska anledningarna till varför företaget har IP, förenklar kostnadsdrivande prioriteringsbeslut i relation till ny och befintlig IP samt säkerställer ett effektivt användande av IP-portföljen i relation till verksamhetens övergripande affärsmål.

När vi arbetar med våra kunder använder vi oss vanligen av en trestegsprocess som genomsyras av kunskapsöverföring. Vårt mål är att både skapa en affärsdriven IP-strategi och bygga kundens förmåga att hantera sina tillgångar och IP-strategiska utmaningar framåt.

Vill du veta mer?

Kontakta Sebastian Bergö för mer information

Tillgångskartläggning arrow_forward arrow_forward

Inventering av kundens värdefulla IA- och/eller IP-tillgångar.

Landskapsanalys arrow_forward arrow_forward

Analys av kundens marknadsposition, konkurrenssituation samt övergripande affärsmål.

Rekommendationer IP-strategi arrow_forward arrow_forward

Framtagande av rekommendationer och åtgärdsförslag som bas för en aktivitetsbaserad plan framåt

Kunskapsöverföring arrow_forward arrow_forward

Arbetsformat som ger kunden möjlighet att bygga förmåga att hantera tillgångar och IP-strategiska utmaningar framåt

Vad är IA och IP?

Intellektuella tillgångar (eller IA efter engelskans Intellectual Assets) avser den identifierbara och särskiljbara kunskap som är potentiellt värdefull för ett företag i relation till dess affärsmål. Syftet med att arbeta med ens IA är att tydliggöra sådant som kan vara av stor betydelse för verksamheten, men som traditionellt sett inte hanterats med samma noggrannhet som finansiella och fysiska tillgångar. Genom att dokumentera och analysera värdefull kunskap som konkreta objekt, möjliggörs ett mer strukturerat och systematiskt förhållningssätt och användande av kunskapen. För forsknings- och teknikdrivna verksamheter utgörs de viktigaste delarna av IA-portföljen ofta av olika former av avgränsad teknisk kunskap, såsom exempelvis data, teoretiska modeller eller tekniska lösningar.

Ett tydliggörande av verksamhetens samlade IA-portfölj är av stort värde i flera olika sammanhang. Det skapar en gemensam intern bild av exakt vilken kunskap som är värdefull och varför, och fungerar som beslutsunderlag i såväl strategiska planerings- och prioriteringsdiskussioner, som i det operativa arbetet kopplat mot affärs- och teknikutveckling.

Intellektuell egendom (eller IP efter engelskans Intellectual Property), avser de immateriella rättigheter som möjliggör rättsliga ägandeanspråk på den underliggande IA-portföljen. För forsknings- och teknikdrivna verksamheter så utgörs de viktigaste delarna av IP-portföljen vanligtvis av patent, mönsterskydd och varumärkesskydd, men kan även omfatta upphovsrättsskydd och företagshemligheter.

För forsknings- och teknikdrivna företag utgör IP-portföljen i många fall en nödvändig förutsättning för företagets affärsmodell, samtidigt som den representerar en icke oansenlig kostnad. Givet begränsade resurser är en huvudutmaning att tydliggöra vad för typ av IP-portfölj verksamhetens affärsmål kräver – uttryckt i portföljstorlek, kombination av olika typer av immateriella rättigheter och områdesfokus. Den ideala IP-portföljen är utformad för att på ett maximalt kostnadseffektivt sätt stödja verksamhetens affärsmål på kort och lång sikt.

10 exempelcase

Se hur vi hjälpt företag att skapa grunden till en långsiktigt hållbar och affärsdriven IP-strategi

IP i kommersiella samarbeten

Flocazur är ett cleantech start-up som utvecklar vätskebehandlingstekniker med stor potential inom en mängd olika applikationer. Till följd av bredden av användningsområden vände sig företaget till oss för att utveckla en affärsdriven IP-strategi för uppsättande och kontroll av samarbeten med kommersiella partners för att nå nya marknader. I nära samarbete med företagsledningen genererades en rad konkreta resultat under projektets gång, så som en högupplöst bild av företagets viktigaste tekniktillgångar samt en fördjupad förståelse för industrins struktur och identifiering av flertalet potentiella samarbetskandidater. De slutgiltiga rekommendationerna var i relation till en plan för hantering av IP i kommersiella samarbeten med syftet att säkerställa kontroll av tillgångar, hitta sätt att generera inkomster samt möjliggöra parallella samarbeten med flera aktörer.

“Konsert Strategy & IP (red. anm. tidigare CIP Professional Services) har genom sitt arbete med IP-strategin givit oss ett skarpt hjälpmedel för att bedöma företagets tillgångar, veta vilken kategori av företag som skulle kunna vara bra samarbetspartners till oss och hur vi kan planera vår företagsstrategi framåt.”
- Ninni Petersson,VD Flocazur

IP-strategi för applikationsspecifika samarbeten

G-Coder är ett ingenjörsbolag specialiserade inom sensorsystem för positionsmätning, samt system för kirurgiträning. Mot bakgrund av företagets planer att utforska nya användningsområdet för deras sensorteknik, kontaktade bolaget oss för att utveckla en IP-strategi fokuserad på att prioritera, identifiera och hantera kommersiella samarbeten med etablerade aktörer inom ett par utvalda applikationsområden. Tillsammans med företaget genomfördes en djuplodande analys kring vilket teknik som utvecklats för respektive applikationsområde, samt i vilken utsträckning sådan teknik relaterade till företagets nuvarande IP-portfölj. Med stöd av denna analys valdes ett applikationsområde ut, varvid en stor mängd potentiella partners med eventuellt intresse av att tillsammans lansera företagets teknik identifierades. Dessutom utarbetades strategiska rekommendationer relaterat till ytterligare immaterialrätter som skulle kunna stärka företagets kontrollposition, samt belyste en rad kritiska överväganden för företaget att ta i beaktande för att framgångsrikt kunna sätta upp och hantera samarbeten inom det valda applikationsområdet.

Betydelsen av att kontrollera de mest värdefulla tillgångarna

Företaget som utvecklar en miljöteknisk produkt har en hög utvecklingstakt inom ett stort antal teknikområden och beskriver i sin affärsplan en komplex affärsmodell med flera komponenter (produktion och fysisk produkt, tjänst och licens). Rätt beslut avseende utveckling, patentering, styrning och kommunikation av bolagets tillgångsportfölj var avgörande för bolagets framgång och värde. De vände sig till oss för att i ett första steg tydliggöra hur väl IP-portföljen kopplade an mot den kunskap och teknik som formade företagets konkurrensfördelar. En analys av företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet identifierade en stor portfölj av värdefull teknik där en fjärdedel av vad som låg till grund för företagets konkurrensfördelar i dagsläget inte täcktes av IP-portföljen. Vidare var de patenterade tekniktillgångarna av mindre värde för företaget. Projektet visade på ett behov av en affärsförankrad IP-strategi, gav tydliga rekommendationer för hur IP-portföljen borde optimeras samt identifierade ett antal konkreta patenteringsmöjligheter.

IP som grund för nya marknadserbjudanden

Forsstrom High Frequency utvecklar och tillverkar utrustning för svetsning av plastduk med hjälp av högfrekvensteknik. Företaget fokuserar på ett antal applikationsområden inom vilka de leder den tekniska utvecklingen och har under sina drygt 40 år inom industrin samlat på sig värdefull och unik kunskap kring svetsningsprocessen. De vände sig till oss för att utveckla en IP-strategi förankrad i affärsplanen specifikt fokuserad på en ökad tydlighet och struktur kring hantering av teknik och kunskap i marknadserbjudanden. Grunden för en affärsförankrad IP-strategi togs fram i nära samarbete med företagsledningen och en rad konkreta resultat genererades, så som en högupplöst bild av företagets viktigaste tekniktillgångar samt alternativa kunderbjudanden och affärsmodeller anpassade till industrin. Analysen resulterade i ett antal rekommendationer vid användning av teknik- och IP portföljen i gränssnittet mot kunder, bland annat kopplat till långsiktig kontroll av tillgångar och intäktsmodeller.

“Konsert Strategy & IP (red. anm. tidigare CIP Professional Services) genomförde projektet på ett mycket professionellt och pedagogiskt sätt. Strategin och verktyget kommer vi att implementera i arbetet med kommande affärsplaner”
- Peter Forsström, VD Forsstrom High Frequency

IP-strategi inför produktlansering

Det österrikiska företaget utvecklar innovativa lösningar för smart datalagring samt sortering och hantering av data. Företaget stod inför produktlansering av en ny typ av serverlösning och ville inför detta utvärdera sin nuvarande kontrollposition, samt se hur positionen kunde stärkas med utgångspunkt i de affärsstrategiska målsättningarna. Företaget hade sedan tidigare byggt upp en IP-portfölj som bestod av egna patent samt licensavtal som gav dem rätt att i sina produkter använda teknik patenterad av andra aktörer. Genomgång och analys av företagets teknikportfölj samt karaktärisering av industrin som företaget verkar inom, visade att den nuvarande kontrollpositionen varken var passande eller realistisk för att genomföra den av företaget utformade affärsmodellen. Baserat på analysen togs rekommendationer fram för hur företaget kan arbeta med IP som ett affärsstrategiskt verktyg samt hur de med hjälp av andra kontrollmekanismer, som varumärken, kan bygga en stark kontrollposition.

IP-vägledning inför expansion på tillväxtmarknader

Intellego Technologies är ett start-up som baserat på patenterad teknologi utvecklar UV-indikatorer för personligt bruk. På bara några år har företaget etablerat försäljning på flertalet internationella marknader och stod inför ett beslut om ytterligare expansion på tillväxtmarknader. Inför detta vände de sig till oss för att utveckla en affärsförankrad IP-strategi med syfte att långsiktigt säkra sina konkurrensfördelar vid en sådan expansion. Som underlag till IP-strategin gjordes en genomgång av företagets teknik- och kunskapsportfölj samt en större externanalys innefattande ett flertal intervjuer med personer på de respektive tillväxtmarknaderna och dokumentinsamling med syfte att förstå de marknadsspecifika förutsättningarna. Det strategiska värdet av företagets IP-portfölj lyftes fram och kopplades mot ett antal överväganden vid användning av portföljen gentemot kommersiella aktörer på de tilltänkta tillväxtmarknaderna.

“Konsert Strategy & IPs (red. anm. tidigare CIP Professional Services) metodik fick oss reflektera över vilka våra strategiskt viktigaste tekniktillgångar verkligen är och vilken kontroll vi har över dem. Nu vet vi vilka överväganden vi måste göra när vi ger oss in på nya tillväxtmarknader. Vi är mycket nöjda och planerar att fortsätta att arbeta enligt metodiken!”

IP-strategi för en nyutvecklad produktplattform

Det medicintekniska företaget har en lång historia av framgångsrika innovationer. Företaget har dock gång på gång sett konkurrenter använda publicerad information från företagets patent för egen produktutveckling samt lyckats gå runt företagets patent med konkurrerande produkter. Det medicintekniska området inom vilket företaget verkar har samtidigt i ökande grad konvergerat med nya teknikområden inom ICT och läkemedel, vilket har lett till nya konkurrenter med lång historik av strategiskt IP-användande. För att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften i en helt nyutvecklad produktplattform genomfördes ett projekt med syfte att ta fram en IP-strategi samt utveckla företagets IP-förmågor i arbete med nya samarbetspartners. I projektet genomfördes en analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, teknikbasen i den nyutvecklade produktplattformen, konkurrentläget inom relevanta teknikområden, samt olika potentiella affärsmodeller att ta produkt/tjänst till marknad. Baserat på analysen togs rekommendationer fram kring hur IP kan användas i relation till produktplattform och affärsmodell, samt vilka interna och externa triggers företaget skulle bevaka. Metodiken som användes i projektet omsattes även till mallar och verktyg för kunden att använda i relation till kommande produktlanseringar.

IP-vägledning för snabbväxande tillverkningsföretag

Kranman är en världsledande utvecklare och tillverkare av kranlastarvagnar till fyrhjulingar (ATV). Med en kraftig tillväxt och stort fokus på kund och produktion, ville företaget ta ett steg tillbaka och gå igenom sin affärsmodell, konkurrentläget och hur de baserat på detta bör tänka kring IP. I nära samarbete med företagets grundare och ledning genererades en rad konkreta resultat, så som en detaljerad analys av Kranmans unika kundfördelar, position i värdekedjan och beroende av andra aktörer för att leverera kundvärde. Arbetet resulterade i ett antal rekommendationer i relation till företagets varumärkesstrategi och hur de bör agera vid framtagandet av nya tekniska lösningar, potentiellt även i samarbete med återförsäljare.

En IP-strategi anpassad till olika teknikområden

Företaget är ett medelstort, teknikintensivt kemibolag med stort fokus på FoU. Deras affärsstrategi är att utveckla och anpassa produkter och tjänster i nära samarbete med kunder och leverantörer, ett val som både skapat nya möjligheter för bolaget men även utmaningar när det kommer till att skydda och hantera kunskap, teknik och immateriella rättigheter. För att säkerställa företagets kontroll över sina konkurrensfördelar genomfördes ett projekt med syftet att utveckla en IP-strategi, tydligt förankrad i affärsstrategin och differentierad över de olika områden inom vilka företaget besitter värdefull teknik och kunskap. Genom projektet inledde företaget en rad förbättringsåtgärder i förhållande till patenteringsstrategi, styrning av externa samarbeten, samt hantering av affärshemligheter. Projektresultaten lade även grunden för både förbättrad extern kommunikation och intern organisation av företagets tekniska kärnkompetensområden, samt gav inspiration till utvecklandet av komplementerande marknadserbjudanden för att stärka företagets affärsmodell

Affärsdriven IP-strategi utifrån kundvärdesanalys

Företaget är ett start-up inom material och kraftelektronik. De stod inför en lansering av elektromagnetiska produkter för industrin och hade inför detta tagit fram en affärsstrategi som byggde på ett antal affärsmodeller med fokus på kundsamarbeten och tekniklicensiering. Företaget backas upp av ett större investmentbolag som kontaktade oss för att ta fram en IP-strategi med fokus på att öka kontrollen av teknikportföljen utifrån de uppsatta affärsmålen. En analys av företagets kunskap och teknik visade att teknikplattformen bestod av flertalet tekniktillgångar som inte täcktes av nuvarande immaterialrätter. För att ta fram rekommendationer kring hur kontrollen kunde stärkas gjordes en grundlig kundvärdesanalys av tekniktillgångarna utifrån de olika affärsmodellerna. Med stöd av analysen togs ett beslutsunderlag för företagsledningen fram vilket bland annat innefattande en plan för patenteringsmöjligheter på kort- och medellång sikt med syfte att stärka upp kontrollen av teknik som planerades ingå i samarbeten med externa parter.

Om oss

Vi hjälper företag att ta ett affärsstrategiskt perspektiv på hantering av kunskap, teknik och IP

Konsert Strategy & IP (tidigare CIP Professional Services) är ett konsultföretag som arbetar med teknikintensiva företag världen över som vill stärka sin konkurrenskraft från teknik och immateriella rättigheter (IP). Vi erbjuder våra kunder världsledande tjänster i frågor kring strategiutveckling, prestationsförbättringar och organisatorisk transformation. Vår erfarenhet spänner över flera branscher, varierande företagsstorlekar och vi har samarbetat på alla nivåer i våra kunders organisationer, från företagsledning till chefer inom FoU, IP och juridik.

Konsert Strategy & IP är en avknoppning från Center for Intellectual Property (CIP) på Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt interdisciplinära team har tillgång till forskningsförankrade verktyg och ett internationellt nätverk av experter. Vi är ofta anlitade talare vid utbildningar och konferenser i ämnesområden som kunskapsbaserade affärsmodeller, öppen innovation och IP-strategi.